Kontakt

Matěj Konečný
info@czechseso.cz
Sudoměřice u Bechyně 19, 391 72
IČ: 09163069
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

Všeobecné obchodní podmínky

Podnikatel Matěj Konečný se sídlem: Sudoměřice u Bechyně 19, 391 72
Identifikační číslo: 09163069 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.czechseso.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Matěje Konečného se sídlem: Sudoměřice u Bechyně 19, 391 72, identifikační číslo: 09163069 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.czechseso.cz (dále jen „eshop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) s využitím portálu www.simpleshop.cz. 

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1. objednávaném zboží,
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
2.4.3. informace o kupujícím (dále společně jen jako „objednávka“). 

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

2.6. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cenu zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
-bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2201023240/2010, (dále jen „účet prodávajícího“);
- prostřednictvím služby PayPall - na emailovou adresu matkon1@seznam.cz

3.2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Při reklamaci digitálního obsahu a služeb se neuplatní lhůta 30 dnů pro její vyřízení. Podle § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se kupující zříká nároku na odstoupení od kupní smlouvy, která se týká digitálního obsahu v momentě zpřístupnění zakoupeného obsahu prodávajícím kupujícímu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu. 

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy  odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

5.5. Kupujícímu může být zboží doručeno prostřednictvím elektronické adresy kupujícího. 

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že fyzické zboží bylo vadné již při převzetí. 

6.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. 

6.5. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

6.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy. 

6.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

6.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. 

7.5. Kupující není oprávněn dílo dále množit, ani přeprodávat jej dalším osobám. Dílo je duševním vlastnictvím prodávajícího, viz.: Zákon č. 121/2000 Sb.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

8.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies souborů na jeho počítač. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

9.2. Kontaktní údaje prodávajícího: jsou v aktuálním znění uvedeny na webovém rozhraní obchodu

Platné od 12. 3. 2023

GDPR 

1. Úvodní ustanovení 

Za provoz portálu www.czechseso.cz (dále jen "web") zodpovídá FO Matěj Konečný (dále jen „provozovatel“). Při vytváření webu byly využity metody a postupy, jejichž cílem je chránit osobní a obchodní údaje druhých stran před poškozením, odcizením, ztrátou, neoprávněnými úpravami a jejich důvěrnosti. Provozovatel zpracovává osobní údaje výhradně v souladu se zákony:

 • č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 

• č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 

Provozovatel vydává tento dokument, který zahrnuje zásady zpracování osobních údajů při poskytování služeb internetových stránek www.czechseso.cz a jí přidruženým webovým rozhraním. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto dokumentu, za podmínek, že o změně informuje zveřejněním změn na webu s uvedením data, ke kterému tyto změny nabývají své platnosti. Všechna práva neuvedená v tomto dokumentu se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami“ uveřejněnými na webu a platnými zákony České republiky. 

2. Definice pojmů 

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. (Dále jen „osobní údaj“) 

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, zveřejnění, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „zpracování“) 

Shromažďováním osobních údajů je systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování (dále jen „shromažďování“)

 Uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat. (dále jen „uchovávání“) 

Likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování. (dále jen „likvidace“)  

Správcem je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. 

Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 

Evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový soubor") je jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií. Souhlasem subjektu údajů je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“). 

Obchodní partner je právnickou či fyzickou osobou, která využívá služby poskytované na webu za účelem získávání klientů. „Obchodní partner“ je registrovaným klientem provozovatele.

3. Zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány zákonným způsobem vzhledem k subjektu údajů. Osobní údaje jsou získávány legitimními způsoby, které neporušují platné zákony ČR, a to pouze za účelem, který je výslovně uveden. (pokud se jedná o fyzickou/právnickou osobu, která není obchodním partnerem provozovatele, budou osobní údaje požity výhradně k zasílání reklamních sdělení pomocí internetové pošty, případně jiných elektronických médií. Údaje těchto subjektů mohou být poskytnuty třetím stranám za předpokladu, že tak bude výslovně uvedeno.)
Osobní údaje nesmí být zpracovávány v chybné, či zastaralé podobě. Osobní údaje nebudou zpracovávány, pokud již jejich uchování nesplňuje účel, za jakým byly poskytnuty.
Osobní údaje jsou zpracované způsobem, který zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím přiměřených technických nebo organizačních opatření. Provozovatel je dále povinen před zahájením zpracování osobních údajů vymezit účel zpracování osobních údajů, jasně, jednoznačně a konkrétně a v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony, zákony a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Získávat osobní údaje výhradně na vymezený nebo stanovený účel. Zpracovávat pouze takové osobní údaje, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu jejich zpracování a jsou nezbytné k jeho dosažení. Uchovávat osobní údaje ve formě umožňující identifikaci zúčastněných osob po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování. Zlikvidovat osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil. 

Pro poskytování služeb na webu Používáme Cookies - soubory, které se ukládají do zařízení během používání webu. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webu. Cookies obecně nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookies. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě webu. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím webu, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, ze které se připojil na Internetovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam. Počítač je možné nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční. 

4. Práva subjektů údajů 

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jej týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace: účely zpracování: kategorie použitých osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté; předpokládaná doba uchovávání osobních údajů; existence práva požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování; právo podat stížnost kontrolnímu orgánu; pokud osobní údaje nebyly získány od zúčastněné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj; Subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jej týkají. S ohledem na účely zpracování má zúčastněná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení. Zúčastněná osoba je oprávněná požádat s o výmaz svých osobních údajů. Svoji žádost může podat písemně na emailovou adresu provozovatele. Případně pomocí kontaktního formuláře na Webu.

Platné od 12. 3. 2023